محلات

کانون خانه سلامت محله تهرانسر غربی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله پاسداران

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله باشگاه نفت

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله شهرک دریا

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله استقلال

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله دانشگاه

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله فرهنگیان

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله غزالی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله ویلا شهر

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله چیتگر جنوبی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله ورداورد

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله چیتگر شمالی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله شهرک شهرداری

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر