محلات

کانون خانه سلامت محله ایرانشهر

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله ولی‌عصر، انقلاب

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله ۱۶ آذر

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله جمالزاده

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله کشاورز

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله بهجت آباد

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله سنایی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله فاطمی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله امیر آباد

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله شیراز جنوبی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله ساعی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله یوسف آباد

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله والفجر

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله جهاد

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر