اعضای کانون

منطقه ۱،  3960109003

 

 

 تشکیل کانون های سالمندان محلات شهر تهران:

کانون های سالمندان با هدف ارتقاء سطح سلامت وافزايش مشاركت اجتماعي سالمندان، افزایش مشارکت های داوطلبانه مردمی وساماندهی آن  در محلات، جهت واگذاری مسئولیتها ، تکالیف وافزایش  اثر بخشی فعالیتهای  شهروندان در عرصه های مختلف مدیریت شهری بویژه حوزه امور اجتماعی وفرهنگی با حمایت اداره کل سلامت شهرداری تهران و با عضویت بالغ بر 60000نفر در کلیه محلات 374 گانه شهر تهران تشکیل گردیده است.

 

 

آخرین عناوین