اهداف

منطقه ۱،  3960109008

اهداف و سیاست های تشکیل کانون سالمندان

هدف کلی

  • ارتقاء سطح سلامت و افزایش مشارکت اجتماعی سالمندان

اهداف جزئی

  • ارتقاء نشاط اجتماعی سالمندان و کاهش افسردگی آنان
  • ایجاد روحیه مشارکت در بین سالمندان
  • حساس شدن سالمندان نسبت به سلامت جسمی و روحی خود

حفظ و انتقال فرهنگ بومی ایرانی از طریق انتقال تجربیات سالمندان

آخرین عناوین