اصول برقراري ارتباط با سالمند

منطقه ۱،  3960131003
اصول برقراري ارتباط با سالمند

برخورد با سالمندان اولین قدم برای برقراری ارتباط مناسب است. هر فرد ارزشها، باورها و فرهنگ خاص خودش را دارد و این نكته ای است كه در ارتباط با سالمندان نباید فراموش كرد. شما می توانید با رعایت اصول و مهارت های ارتباط بین فردی، ارتباط خوبی با سالمند برقرار كنید. از جمله این ارتباط ها می توان به نشستن كنار سالمند، صحبت كردن چهره به چهره واختصاص وقت كافي براي او اشاره کرد که نشان دهنده علاقه مندي شما به او و ياري كردن وي است.

 

اولین قدم این است که سالمندان را بشناسيد و از خواسته هايشان مطلع شويد.

 • براي شناخت سالمند بايد از آنان سؤال كنيد تا بتوانيد نگراني هاي آنها را بهتر بفهميد وكمك بهتري به ايشان عرضه كنيد. لازم است حين گفت و گو با سالمندان، به گفته هاي آنان ارزش واحترام بگذاريد.
 • اگر سالمند در حال صحبت كردن است، به او فرصت دهيد تا حرفش را تمام كند و هيچ گاه جملهی سالمند را خودمان كامل نكنيم. به ياد داشته باشيم در برابر پاسخ سالمند صبور باشيم ووقت بيشتري صرف كنيم.
  به صحبت های آنان خوب و دقیق گوش بدهيد. گوش دادن فعالانه چيزي بيش از شنيدن ساده است و در واقع همدلي با سالمند است. همدلي با سالمند يعني خودمان را جاي فرد سالمند بگذاريم وبفهميم كه او در موقعيت هاي مختلف چه فكر يا احساسي دارد. بهتر است كه با سالمند ارتباط غيركلامي هم برقرار كنيم مانند لبخند زدن، تكان دادن سر براي تأييد، نگاه كردن ) ارتباط چشمي(،گرفتن دست، تعارف با دست و ... تا سالمند احساس كند كه ما به شنيدن صحبت هاي او علاقهمند هستيم.
 • مشاهده كنيد
  مشاهده كردن سالمند يعني استفاده از همهی حواس براي بررسي او تا بتوان درك و دانش بهتري نسبت به سالمند به دست آورد. ما بايد طرز ايستادن، حالات صورت، لحن كلام و واكنش ها واحساسات او را مشاهده كنيم.
 • بگوييد
  یکی از اصول برقراري ارتباط با سالمندان، حرف زدن با آنان است.حرف زدن براي به زبان آوردن عقيده، نظر، احساس يا واقعيت است. آنچه بسيار مهم است توجه به اين نكته است كه چگونهبايد گفت؟ لحن و تن صدا نيز بسيار اهميت دارد.
  اگر سالمند ناشنواست هيچ گاه نبايد براي صحبت كردن با او صدايتان را بلند كنيد يا فرياد بزنيد. براي اينكه او حرف هاي ما را بشنود، با صداي معمولي و نزدیک گوشي كه شنوايي بهتري داردصحبت كنيم.
 • لمس کنید
  یکی از ابتدايي ترين و خصوصي ترين شكل برقراري ارتباط با سالمند لمس كردن است بسياري از سالمندان محروميت لمسي دارند. در برقراري ارتباط با سالمندان مي توانيد محبت، تفاهم،اعتماد، اميد و علاقه را با نگه داشتن دستي لرزان در دستي قوي به او منتقل كنيد. يا براي بلند شدن از زمين او راكمك کنيد، يا با دست زدن به پشت سالمند و تعارف و تقدم براي عبور به اواحترام بگذاريد.
 • تماس چشمي
  وقتي با سالمند كار مي كنيد مي توانيد از تماس چهره به چهره به خصوص تماس چشمها براي جلب اعتماد استفاده كنيد به خصوص براي سالمنداني كه مشكل شنوايي دارند امكان لب خواني فراهم مي شود .
 • نياز به عشق و تعلق
  سالمند نبايد از تماسهاي اجتماعي كنار گذاشته شود. آنها بايد به خويشاوندان ودوستان نزدیک شوند. در اين دوران تماس شخصي، دوست داشتن و مورد محبت واقع شدن و توجه به سالمندضرورت مي يابد .
  چين و چروك نشان مي دهد كه سالمندان منبعي از تجربه ها و خاطره هاي گذشته اند كه نبايد بدون استفاده باقي بمانند. فردي كه لبخند مي زند غالباً به صورت شخصيتي دوست داشتني و مهربانتلقي مي گردد، همواره درارتباط با سالمندان لبخند زدن را فراموش نكنيد.

آخرین عناوین