خانه سلامت هاشم آباد منطقه 15 برگزار نمود" تقدیر از دبیر و سالمندان فعال" ویژه کانون سالمندان

منطقه ۱۵،  3970823031
خانه سلامت هاشم آباد منطقه 15 برگزار نمود" تقدیر از دبیر و سالمندان فعال" ویژه کانون سالمندان

 

برنامه تقدیر و تشکر از دبیر کانون و همچنین اعضای فعال کانون سالمندان به مناسبت هفته سالمند به منظور ارتقای روحیه

 همکاری و مشارکت در سالمندان و تقدیر از فعالیت آنها برگزار گردید

افراد تقدیر شده 8 نفر و در بوستان نیلوفر برگزار گردید