کارگاه خود مراقبتی

منطقه ۱۵،  3970823036
کارگاه خود مراقبتی
  • خانه سلامت رضویه منطقه15 اقدام به برگزاری کارگاه خود مراقبتی درسالمندان درروز10/7/97باحضور20نفر ازشهروندان درسرای محله رضویه به مناسبت هفته سالمند نموده است.