بازی های دوران سالمندی

منطقه ۱۵،  3970913016
بازی های دوران سالمندی

خانه سلامت اتابک در تاریخ92/8/97اقدام به برگزاری بازی ها ی سالمندی  نمود. در این دوره بازی های شال و عصا تنگه توپی وسنگ و دایره برگزار گردید.