کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماریها

منطقه ۱۵،  3970913018
کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماریها

خانه سلامت شهید بروجردی منطقه 15 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماریها نموده است ،این کارگاه درسرای محله در تاریخ 7 مهرماه با حضور 20 نفر ازاعضای کانون سالمندان برگزار شد و اعضای کانون سالمندان همرا با خانواده های خود در این کارگاه با راههای پیشگیری از بیماریها آشنا شدند.