کارگاه تغذیه مناسب –کانون سالمندان خانه سلامت افسریه جنوبی

منطقه ۱۵،  3970913021
کارگاه تغذیه مناسب –کانون سالمندان  خانه سلامت افسریه جنوبی

در روز 7آبان ساعت 10  کارگاهی با عنوان تغذیه مناسب با حضور35 نفر از اعضای کانون سالمندان خانه سلامت برگزار گردید. در این کارگاه مربی درباره نکاتی در طب ایرانی و سنتی به تغذیه صحبت کرد