کارگاه تغذیه مناسب –کانون سالمندان خانه سلامت افسریه جنوبی

منطقه ۱۵،  3970913022
کارگاه تغذیه مناسب –کانون سالمندان  خانه سلامت افسریه جنوبی

 

در روز 21آبان ساعت 10  کارگاهی با عنوان تغذیه مناسب با حضور35 نفر از اعضای کانون سالمندان خانه سلامت برگزار گردید. در این کارگاه مربی درباره نکاتی کلیدی برای تغذیه در پیشگیری از دیابت صحبت کرد. این برنامه با مشارکت بهداشت شرق برگزار گردید.