بازی نشاط سالمندی –کانون سالمندان خانه سلامت افسریه جنوبی

منطقه ۱۵،  3970913023
بازی نشاط سالمندی –کانون سالمندان  خانه سلامت افسریه جنوبی

 

در روز 28آبان ساعت 11 با حضور 20 نفر از سالمندان بازی نشاط سالمندی با نام عصا و شال در محل باشگاه سرای محله برگزار گردید. این برنامه ویزه نشاط و افزایش تمرکز و جهت یابی سالمندان انجام گردید.