منطقه 6 : برگزاری کارگاه مهارت های زندگی

منطقه ۶،  3971012001
منطقه 6 : برگزاری کارگاه مهارت های زندگی

خانه سلامت نظامی گنجوی از برگزاری کارگاه مهارت های زندگی خبر داد

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 6 : خانه سلامت نظامی گنجوی با هدف ارتقاء سطح سلامت روان شهروندان اقدام به برگزاری کارگاه مهارت های زندگی درسه شنبه های هر هفته در سرای محله نظامی گنجوی نمود