منطقه 6 : برگزاری کارگاه مهارت های زندگی

منطقه ۶،  3971012001
منطقه 6 : برگزاری کارگاه مهارت های زندگی

خانه سلامت نظامی گنجوی از برگزاری کارگاه مهارت های زندگی خبر داد

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 6 : خانه سلامت نظامی گنجوی با هدف ارتقاء سطح سلامت روان شهروندان اقدام به برگزاری کارگاه مهارت های زندگی درسه شنبه های هر هفته در سرای محله نظامی گنجوی نمود

آخرین عناوین