منطقه 6 : برگزاری کارگاه سبک زندگی سالم

منطقه ۶،  3971012002
منطقه 6 : برگزاری کارگاه سبک زندگی سالم

خانه سلامت نظامی گنجوی از برگزاری کارگاه سبک زندگی سالم خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 6 : خانه سلامت نظامی گنجوی با هدف ارتقاء سلامت  شهروندان از برگزاری کارگاه سبک زندگی سالم در روز های سه شنبه هر هفته در سرای محله نظامی گنجوی نمود.