- کارگاه آموزشی تحرک و نشاط اجتماعی

منطقه ۱۵،  3971015011
-	کارگاه آموزشی تحرک و نشاط اجتماعی

خانه سلامت شهید بروجردی منطقه 15 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی تحرک و نشاط اجتماعی نموده است ،این کارگاه درمسجد امام حسن در تاریخ 20 آذر ماه با حضور 30 نفر ازاعضای کانون سالمندان برگزار شد و اعضای کانون سالمندان همرا با خانواده های خود در این کارگاه با این موضوع که فعالیت و  تحرک چه نقشی در نشاط اجتماعی دارد ،آشنا شدند.