همایش دوری جستن از مصرف دخانیات و مواد-کانون پیشگیری از استعمال دخانیات افسریه جنوبی

منطقه ۱۵،  3971015013
 همایش دوری جستن از مصرف دخانیات و مواد-کانون پیشگیری از استعمال دخانیات افسریه جنوبی

 

در تاریخ 7آذر ساعت 13 و با حضور 110 نفر این همایش برگزار شد . این همایش که مشترک بین مانون مادر و کودک و پیشگیری از استعمال مواد و دخانیات بود برای مادران دارای نوجوان برگزار گردید و کارشناس درباره نکالت حساس سازی برای توجه بیشتر به نوجوانان  صحبت کرد.