همایش تغذیه سالم

منطقه ۱۵،  3971015017
همایش تغذیه سالم

درآذرماه ماه خانه سلامت  ابوذر اقدام به برگزاری همایش آموزشی تغذیه سالم ویژه اولیای مدرسه پسرانه کاظمیه با حضور خانم حدادی کارشناس مامایی نموده ودراین برنامه حدود 200 نفر ازاولیای دانش آموزان شرکت نمودند. ودراین برنامه درارتباط با رژیم غذایی سالم پیشگیری از چاقی فرزندان صحبت شد.