کارگاه تغذیه سالم

منطقه ۱۵،  3971015018
کارگاه تغذیه سالم

درآذر ماه خانه سلامت  ابوذر با حضور خانم بیگلو ارشد مامایی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه سالم ویژه کانون دیابت درکنترل دیابت با مشارکت شرکت نوونوردیسک درمرکز ولیعصر نموده دراین برنامه بیش از 15 نفرشرکت کردند.

آخرین عناوین