خود مراقبتی در زنان

منطقه ۵،  3980125001
خود مراقبتی در زنان

به همت خانه سلامت بیمه وکانون سالمندان کارگاه خود مراقبتی در زنان  در تاریخ 5-12-97 در خانه سلامت برگزار شد هدف از این آموزش آگاهی و شناخت در گروه مخاطب  برای کنترل سلامت بانوان میباشد.