منطقه 19 : برگزاری بازی های سالمندان

منطقه ۱۹،  3980217002
منطقه 19 : برگزاری بازی های سالمندان

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، در راستای ارتقای سطح نشاط سالمندان، خانه سلامت دولتخواه جنوبی اقدام به برگزاری بازی سالمندان به همراه اهدای جایزه کرده است .