منطقه 11- برنامه طرح تکریم ومهرورزی از سالمندان

منطقه ۱۱،  3980405003
 منطقه 11- برنامه طرح تکریم ومهرورزی از سالمندان

برنامه طرح تکریم ومهرورزی از سالمندان محله عباسی  در روزیکشنبه ، مورخ : 19/03/98 ، با حضور 8 نفر از شهروندان در در منزل دوتن از سالمندان  محله عباسی  برگزار گردید. این برنامه با هدف عیادت و دلجویی  و تکریم و مهروزی از سالمندان محله میباشد.