منطقه 11- بازدید سالمندان

منطقه ۱۱،  3980405004
منطقه 11- بازدید  سالمندان

 خانه سلامت محله انقلاب در روز سه شنبه مورخ21/3/98 در راستای اجرای طرح تکریم سالمندان اقدام به دیدار با سالمند ان  به همراه دبیر کانون سالمندان و دیابت نمود.

آخرین عناوین